Pages

Tuesday, July 6, 2010

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

STPM KERTAS 1

Pendapatan dibahagikan kepada
Pendapatan Hasil
Pendapatan yang berpunca daripada operasi biasa contoh hasil jualan, hasil perkhidmatan dan hasil daripada sewaan aset.

Pendapatan Modal
Pendapatan yang berpunca daripada urusniaga yang bukan operasi biasa.  Contoh : jualan aset tetap, faedah simpanan tetap, sewa diterima , dividen diterima daripada pelaburan dan lain-lain..

Perbelanjaan dibahagikan kepada
Perbelanjaan Hasil
Belanja bagi mendapatkan hasil kepada perniagaan. Contoh: gaji, sewa, utiliti, iklan, alat tulis, belanja am dan lain-lain.

Perbelanjaan Modal
Belanja untuk mendapatkan aset tetap. Contoh : beli aset tetap, kerugian akibat daripada bencana alam..

Perbezaan
1.  Pendapatan/perbelanjaan modal tidak dilaporkan dalam penyata pendapatan tetapi dipersembahkan dalam Kunci kira-kira.
2.  Pendapatan/perbelanjaan modal tidak dicajkan kepada penyata pendapatan untuk menentukan untung/rugi bersih sebaliknya pendapatan/ perbelanjaan hasil perlu dicajkan kepada penyata pendapatan untuk mengira untung bersih.

Kesan kepada untung dan kedudukan kewangan
1.  Pendapatan modal tidak memberi kesan kepada untung tetapi akan meningkatkan kedudukan ekuiti.
2.  Perbelanjaan modal akan meningkatkan kedudukan aset.
3.  Perbelanjaan hasil akan mengurangkan untung.

No comments:

Post a Comment