Saturday, September 8, 2012

PEMBETULAN KESILAPAN - AKAUN TERGANTUNG

STPM - KERTAS 2

1. Salah campur dalam satu akaun

contoh : jumlah jualan lebih catat RM 100Kesan : Imbangan duga bahagian kredit lebih RM 100

Pembetulan : Dt Jualan RM 100

Kt Akaun tergantung RM 1002. Catatan Bergu tidak lengkap

contoh : Belian secara kredit direkod dalam akaun Belian sahajaKesan : Imbangan Duga bahagian debit lebih catat

Pembetulan : Dt Akaun Tergantung

Kt Pemiutang3. Debit satu akaun dengan satu amaun, kt akaun lain dengan amaun yang berlainan

contoh : Belian mesin sebanyak RM 1000 direkod dalam akaun mesin RM 1000 tetapi

akaun Bank RM 100Kesan : Imbangan Duga bahagian debit lebih daripada bahagian kredit

Pembetulan : Dt Akaun Tergantung RM 900

Kt Akaun Bank RM 9004. Kedua-kedua akaun didebit atau dikreditkan

contoh : Beli alat tulis RM 50 direkod sebagai debit akaun alat tulis dan akaun tunaiKesan : Imbangan duga bahagian debit melebihi bahagian kredit

Pembetulan : Dt Akaun Tergantung RM 100

Kt Akaun Tunai RM 100

Definisi Akaun TergantungSatu amaun sengaja diwujudkan semata-semata untuk mengimbangakan imbangan duganya

akaun tergantung adalah satu petunjuk atau amaran bahawa kesilapan-kesilapan telah berlaku pada rekod-rekod urusniaga

Syarikat perlu menyemak dan memeriksa semua urusniaga untuk mengesan ralat dan seterusnya menyelaraskan atau membetulkan ralat tersebut.

Kemudian syarikat perlu menyelaraskan untung rugi, untung bersih dan kunci kira-kira* Tempat akaun tergantung wujud : -

( i ) Imbangan Duga

( ii ) Kunci Kira-kira

Kesan Ralat ke atas akaun penamatKunci kira-kira

Item-item dalam akaun perdagangan

Hubungan dengan untung kasar

Hubungan dengan akaun untung rugi

Hubungan dengan untung bersih

TOP

Tuesday, July 6, 2010

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

STPM KERTAS 1

Pendapatan dibahagikan kepada
Pendapatan Hasil
Pendapatan yang berpunca daripada operasi biasa contoh hasil jualan, hasil perkhidmatan dan hasil daripada sewaan aset.

Pendapatan Modal
Pendapatan yang berpunca daripada urusniaga yang bukan operasi biasa.  Contoh : jualan aset tetap, faedah simpanan tetap, sewa diterima , dividen diterima daripada pelaburan dan lain-lain..

Perbelanjaan dibahagikan kepada
Perbelanjaan Hasil
Belanja bagi mendapatkan hasil kepada perniagaan. Contoh: gaji, sewa, utiliti, iklan, alat tulis, belanja am dan lain-lain.

Perbelanjaan Modal
Belanja untuk mendapatkan aset tetap. Contoh : beli aset tetap, kerugian akibat daripada bencana alam..

Perbezaan
1.  Pendapatan/perbelanjaan modal tidak dilaporkan dalam penyata pendapatan tetapi dipersembahkan dalam Kunci kira-kira.
2.  Pendapatan/perbelanjaan modal tidak dicajkan kepada penyata pendapatan untuk menentukan untung/rugi bersih sebaliknya pendapatan/ perbelanjaan hasil perlu dicajkan kepada penyata pendapatan untuk mengira untung bersih.

Kesan kepada untung dan kedudukan kewangan
1.  Pendapatan modal tidak memberi kesan kepada untung tetapi akan meningkatkan kedudukan ekuiti.
2.  Perbelanjaan modal akan meningkatkan kedudukan aset.
3.  Perbelanjaan hasil akan mengurangkan untung.

Thursday, July 1, 2010

KAWALAN BELANJAWAN

STPM KERTAS 2
1. Penting bagi sesebuah perniagaan untuk membuat perancangan dan meningkatkan prestasi di masa-masa akan datang.

2. Definasi :- satu penyata kuantitatif dan kewangan yang disediakan untuk tempoh akan datang dan polisinya diikuti sepanjang tempoh itu yang bertujuan untuk mencapai sesuatu objektif.

3. Objektif sistem kawalan belanjawan :-
(a) Perancangan – merancang aktiviti supaya objektif boleh tercapai.
(b) Koordinasi – menggabungkan semua aktiviti terhadap pencapaian objektif.
(c ) Motivasi –menggalakkan kerjasama diantara semua pihak bagi menjayakan sesuatu perancangan.
(d) Penilaian – menilaikan prestasi dari masa ke semasa dengan membandingkan prestasi sebenar dengan yang dirancangkan.
(e) Perlaksanaan – tindakan yang sewajarnya diambil untuk memulihkan keadaan apabila prestasi tidak memuaskan.

4. Jenis-jenis belanjawan.
A : Belanjawan Jualan
                 * Disediakan oleh pengurus jualan
                 * Tujuannya untuk merancang volum yang patut dijual
                 * Ramalan berdasarkan berdasarkan kepada:-
                 i – Pengalaman dan pengetahuan tentang pasaran dan pesaing
                ii – Laporan daripada jurujual tentang pasaran dan citarasa pelanggan
               iii – laporan kajian dan penyelidikan
               iv – Analisis daripada data-data statistik yang terkumpul

B : Belanjawan Pengeluaran
                * Disediakan oleh pengurus pengeluaran.
                * Tujuannya untuk merancang volum yang patut dikeluarkan
                * Anggaran pengeluaran bergantung kepada:-
                i – Anggaran jualan
               ii – Pegangan stok bagi sesuatu tempoh

               Pengeluaran diperlukan = Anggaran Jualan + Stok Akhir – Stok Awal

C : Belanjawan Penggunaan Bahan
               * Disediakan oleh pengurus pengeluaran
               * Amaun yang diperlukan bergantung kepada :-
               i – Bahan yang digunakan untuk setiap unit barang siap
              ii – Peruntukan tentang pembaziran dan kerosakan

D : Belanjawan Belian Bahan
              * Diuruskan oleh pengurus belian
              * Amaunnya bergantung kepada :-
              i – Amaun bahan yang akan digunakan
             ii – Anggaran pegangan stok
          Anggaran Belian = Anggaran Penggunaan + Stok Akhir – Stok Awal

E : Belanjawan Buruh Langsung
             * Disediakan oleh pengurus kakitangan
             * Merancang penggunaan tenaga buruh bagi mengeluarkan produk yang
                dirancangkan
             * Jumlah jam kerja bergantung kepada:-
             i – Masa yang diperlukan untuk mengeluarkan barang siap
            ii – Peruntukan masa terbiar dan kerosakan mesin

F : Belanjawan Overhed Kilang
            * Disediakan oleh pengurus kilang
            * Tujuannya menganggarkan jumlah overhed yang dijangka akan berlaku.
            * Amaun overhed bergantung kepada tabiat overhed sama ada tetap atau
               berubah.

G : Belanjawan Tunai
            * Disediakan oleh ketua akauntant
            * Tujuannya melihat penerimaan dan pembayaran bagi sesuatu tempoh
            * Kekurangan akan dibiayai oleh pinjaman

H : Penyata Pendapatan Pro-forma
             * Anggaran hasil dan belanja bagi sesuatu tempoh untuk menentukan
                keuntungan

I : Kunci Kira-kira Pro-Forma
             * Anggaran baki-baki bagi akaun yang terlibat.

Monday, June 14, 2010

PERAKAUNAN

WIKIPEDIA BAHASA MELAYU

TOPIK-TOPIK YANG DIBINCANGKAN DALAM WIKIPEDIA

1.   SEJARAH PERAKAUNAN
2.  KELAYAKAN DAN PERATURAN PROFESIONAL
3.  FIRMA PERAKAUNAN UTAMA DI DUNIA
4.  AUDIT, JENIS PERAKAUNAN, PRINSIP PERAKAUNAN
5.  KONSEP PERAKAUNAN
6.  KONVENSYEN PERAKAUNAN

http://ms.wikipedia.org/wiki/Perakaunan#Prinsip-prinsip_akaun

Tuesday, June 8, 2010

PERSAMAAAN PERAKAUNAN

                          ASET  =  LIABILITI + EKUITI PEMILIK

ASET
Aset ialah sumber yang dimiliki seorang individu atau sebuah perniagaan yang biasanya terdiri daripada tunai, hartanah, bangunan, kenderaan, perabot, peralatan, inventori dan pelaburan dalam bentuk saham.
Aset terbahagi kepada aset tetap dan aset semasa. Semua akaun aset berbaki debit.

Ciri-ciri aset tetap
Aset yang mempunyai hayat lebih daripada satu tempoh perakaunan.
Boleh digunakan berulang kali.
Nilainya adalah tetap
Contoh : Premis, tanah, kenderaan, mesin, loji, alatan pejabat, lengkapan dan lekapan.

Ciri-ciri aset semasa
Aset yang mudah ditukar ke bentuk wang tunai.
Nilainya adalah tidak tetap.
Contoh : Tunai, penghutang, stok, belanja terdahulu, hasil belum terima.

LIABILITI
Liabiliti ialah obligasi, tanggunggan atau tuntutan yang dibuat oleh pihak luar terhadap perniagaan. Contoh liabiliti ialah pemiutang, pinjaman bank, belanja terakru dan hasil terdahulu.
Liabiliti terdiri daripada liabiliti jangka panjang.

Ciri-ciri liabiliti jangka panjang
Hutang yang perlu dijelaskan dalam masa lebih daripada satu tempoh perakaunan.
Contoh : Pinjaman bank, debentur, gadai janji.

Ciri-ciri liabiliti semasa
Hutang yang perlu dijelaskan dalam satu tempoh perakaunan.
Contoh : Pemiutang, overdraf bank , belanja terakru, hasil terdahulu (prabayar).

EKUITI PEMILIK
Ekuiti pemilik ialah baki nilai aset yang diperoleh selepas menyelesaikan semua tuntutan atau liabiliti.  Baki aset yang diperoleh merupakan milikan yang dipunyai oleh pemilik perniagaan.
Ekuiti pemilik ialah hutang perniagaan kepada pemilik perniagaan mengikut jumlah yang dilaburkan oleh peniaga tersebut.
             EKUITI PEMILIK = MODAL - AMBILAN + HASIL -  BELANJA

Modal
Wang atau aset yang dibawa masuk oleh pemilik ke dalam perniagaan.

Ambilan
Wang tunai atau barang niaga yang dikeluarkan oleh pemilik untuk kegunaan peribadi.
Mengurangkan ekuiti pemilik.

Untung atau rugi
Dihitung melalui akaun penamat.
Ekuiti Pemilik bertambah jika perniagaan memperolehi keuntungan.
Sebaliknya jika perniagaan mengalami kerugian, ekuiti pemilik berkurangan.

Saturday, June 5, 2010

Pengelasan Kos

PENGGAL 2

1. Dikelaskan mengikut tujuan:-
a) menentukan kos keluaran
b) perancangan dan kawalan
c) pembuatan keputusan

2. Jenis-jenis kos
a) Kos Tetap
    Tidak berubah sepanjang tempoh perakaunan
    Tidak bergantung kepada unit pengeluaran         
    Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah
    atau berkurang.
    Mengalami sedikit peningkatan bila mencapai sesuatu unit pengeluaran
    Contoh :- Sewa kilang. Belanja susut nilai loji dan mesin, gaji pengurus,
    insurans kilang.
    Kos tetap seunit akan berubah mengikut volum pengeluaran.
    Semakin tinggi volum pengeluaran, semakin rendah kos tetap seunit
    dan sebaliknya.

b) Kos Berubah
    Berubah mengikut unit pengeluaran sepanjang tempoh perakaunan
    Berkadaran dengan unit pengeluaran
    Contoh :- Bahan langsung, Buruh langsung
    Kos berubah seunit keluarannya adalah tetap tetapi berubah bila unit
    pengeluaran berubah

c) Kos separa berubah
    Mengandungi unsur-unsur kos berubah dan kos tetap.
    Mesti diasingkan kepada kos tetap dan kos berubah

d) Kos Langsung
    Dapat dikesan secara langsung melalui item barang siap dan dipastikan
    dengan tepat sama ada atas seunit keluaran atau sekumpulan keluaran
    Contoh Bahan Langsung, Buruh Langsung, Bekalan Kilang

e) Kos Tak Langsung – Kos-kos lain yang terlibat dalam proses keluaran.

f) Kos Keluaran
   Jumlah kos yang diserap dalam satu tempoh untuk menghasilkan keluaran.
   Kos Keluaran seunit = Jumlah kos keluaran /  Unit Keluaran.
   Asas dalam menentukan harga jualan.

g) Kos Tempoh
    Kos- kos yang berlaku untuk menghasilkan jualan dalam satu tempoh
    perakaunan. Ianya merupakan belanja perniagaan

h) Kos Marginal
    Bertujuan untuk merancang dan membuat keputusan.
    Berkadaran dengan unit keluaran

i) Kos Standard (Piawai)
   Kos yang telah dipastikan terlebih dahulu.
   Asas dalam kawalan kos dan menilai prestasi

j) Kos Normal
   Kos yang berlaku dalam keadaan normal bagi menghasilkan keluaran.

k) Kos Tak Normal
    Kos yang tidak sepatutnya berlaku dalam keadaan normal.
    Kos ini merupakan satu kerugian.
    Dipindahkan ke Akaun Untung Rugi sebagai satu kerugian.

l)  Kos Prima
    Campuran kos bahan mentah dan kos buruh langsung.

m) Kos Pertukaran
     Kos yang menukarkan bahan mentah kepada bahan siap.
     Terdiri daripada kos buruh langsung dan overhed

m) Kos overhed
    Kos yang tak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi
    diperlukan untuk mengeluarkan output.
    (meliputi semua kos pengeluaran selain  kos bahan dan kos buruh langsung).
    Contoh :
i)  kos buruh tak langsung ; gaji jurutera kilang, gaji penyelia, gaji pengurus kilang
    dan gaji jaga kilang.
ii)  Bahan tak langsung ; bahan api dan minyak pelincir.
iii) Sewa kilang
iv) Susutnilai loji dan mesin
v)  Pembaikan dan penyelenggaraan loji dan mesin

Soalan STPM 2004

(a) “Bagi kos keluaran seunit, kos tetap adalah berubah, dan kos berubah
 adalah tetap.” Jelaskan penyataan ini dengan memberikan contoh.                               
                                                                                                 [7  markah ]

(b) Yang berikut ialah data yang dipetik daripada rekod Syarikat Cepat Buat
Sendirian Berhad untuk tahun berakhir 31 Disember 2003.

(1) Data Inventori :                              Awal tahun                    Akhir tahun
                                                               RM                               RM
                          Bahan mentah               5,000                           22,000
                          Kerja dalam proses     18,500                           16,000
                          Barang siap                   9,000                           25,000
(2) Unit barang siap yang dihasilkan dalam tempoh ialah 51,000.
(3) Kos dan belanja yang terlibat dalam tempoh :
                                                                                                 RM
                          Kos belian bahan langsung                          140, 200
                          Kos belian bahan tak langsung                      15, 600
                          Kos buruh langsung                                      65, 000
                          Kos buruh tak langsung                                35, 000
                          Insurans kilang                                             12, 000
                          Susut nilai peralatan pejabat                         18, 000
                          Susut nilai peralatan kilang                            20, 000
                          Sewa premis kilang                                      52, 000
                          Belanja iklan                                                45, 500
                          Gaji pekerja syarikat                                    55, 000
                          Kos penyenggaraan peralatan kilang              6, 200
                          Belanja operasi lain                                      25, 000

Dikehendaki :
Hitung kos seunit keluaran tempoh berkenaan.                               [4 markah]

Soalan STPM 2006
Takrifkan setiap jenis kos yang berikut dan berikan dua contoh bagi setiap jenis kos berkenaan:
(i) Kos lepas
(ii) Kos tempoh
(iii) Kos langsung
(iv) Kos separa berubah                                                                [8 markah ]

Soalan STPM 2007
Encik Halim memiliki dan mengurus tiga buah pusat servis kereta yang bernama Pusat Servis Halim. Dalam April 2006, belian inventori berjumlah RM200,000, manakala inventori awal dan inventori akhir masing-masing bemilai RM26,500 dan RM15,200. Setiap pusat servis itu mempunyai empat orang mekanik dan seorang kerani. Gaji purata seorang mekanik ialah RM1,500 sebulan, manakala gaji purata seorang kerani ialah RM1,000 sebulan. Gaji Encik Halim sebagai pengurus ialah RM3,500 sebulan. Jumlah sewa, cukai pintu, dan utiliti bagi bulan itu ialah RM15,600. Susut nilai bagi perabot dan peralatan berjumlah RM3,200 sebulan. Pusat Servis Halim telah membelanjakan sebanyak RM16,300 dalam bulan itu untuk pengiklanan. Jumlah jualan bulan itu ialah RM435,200.

Encik Halim menghadapi masalah mengawal pekerjanya yang mengenakan caj yang tidak seragam kepada pelanggan. Beliau juga menghadapi masalah mengurus operasi ketiga-tiga pusat servis kereta itu.

Dikehendaki:
Hitung setiap yang berikut bagi April 2006.
(i)   Kos bahan yang digunakan
(ii)  Kos utama
(iii) Kos pertukaran
(iv) Kos perkhidmatan
(v)  Margin kasar                                                                      [8 markah ]

PENGENALAN PERAKAUNAN PENGURUSAN DAN KOS

Penggal 2

Perakaunan merangkumi dua bidang yang utama iaitu perkaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Perakaunan kos merupakan sebahagian daripada perakaunan pengurusan. Untuk topik ini pelajar perlu mengetahui perbezaan antara perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. Pelajar juga perlu mengetahui fungsi perakaunan pengurusan.

PENGENALAN PERAKAUNAN PENGURUSAN

1. Pengukuran ke atas hasil, belanja, aset dan liabiliti adalah bertujuan untuk :-
a) mengukur prestasi dan melihat kedudukan kewangan
b) pelaksanaan tugas-tugas pengurusan melibatkan:-
* merancang
contoh : Belanjawan
* memberi arahan/menjalankan aktiviti
contoh : Carta Organisasi
* mengawal dan menilai prestasi
contoh : Laporan prestasi
* membuat keputusan
contoh : Belanjawan modal

2. Prestasi diukur berdasarkan jumlah hasil dan belanja dalam satu tempoh perakaunan, iaitu dengan menyediakan Akaun Untung Rugi.

3. Belanja merupakan kos barangan atau perkhidmatan yang dipadankan dengan hasil dalam satu tempoh perakaunan.

4. Kos merupaka amaun yang dibayar atau nilai barang yang ditukar untuk mendapatkan sesuatu.


Objektif Perakaunan Kos

1.Menentukan kos keluaran sesuatu item. Kos keluaran adalah asas dalam menentukan harga jualan.

2. Merancang aktiviti perniagaan pada tempoh akan datang yang melibatkan :-
a) tentukan objektif dengan meningkatkan keuntungan
b) rancang aktiviti untuk mencapai objektif
c) perkukuhkan kedudukan kewangan

3. Mengawal kos dan mengelakkan pembaziran. Tindakan yang segera mesti diambil jika terdapat pembaziran kerana ia akan merugikan.

4. Membuat keputusan dengan menjalankan analisis supaya memberi kesan yang baik ke atas prestasi.


Countdown SPM & STPM

Search This Blog